De vzw “Chorales Equinox” werd in 2012 opgericht en wijdt zich aan de oprichting, verdere uitbouw en promotie van koren bestaande uit stemmen die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot kwaliteitsvolle muzikale begeleiding.

Dit is een diepgravend werk, van lange adem, dat de beoefening van muziek moet ‘wortelen’ in milieus waar de omstandigheden dit niet bepaald in de hand werken. Het gaat erom zin voor kunst en cultuur bij te brengen, te delen, maar het gaat ook gewoon om gelijkheid. Als we muziek willen beschouwen als een waarde die bijdraagt tot een zeker ‘welbeleven’, dan kunnen we alleen maar wensen dat die muziek ook voor iedereen toegankelijk is.

In 2006 bepaalde de UNESCO haar algemeen concept van “kwaliteitsopvoeding”.

Het project Equinox

Dit concept kan als grondslag voor het project ‘Equinox’ dienen en zijn actiefilosofie stap voor stap leiden. Zoals eerder gesteld, bevordert artistieke opvoeding het actief leren (dit wil zeggen de geleidelijke verwerving van een zekere autonomie: ‘leren leren’). Dit maakt dat kinderen zich beter kunnen aanpassen aan de lokale context. ‘Leren leren’ moet, nadat het proces is afgerond, ‘leren doorgeven’ worden: door het inoefenen van discipline, van nauwgezetheid, door de bewustwording van het eigen kunnen, zullen de kinderen van onze koren ook leren om hun eigen vrienden wegwijs te maken en om de schouder te zetten onder een gemeenschappelijke ambitie.

In de waarde van elke cultuur te bevestigen en ruimte te geven om uit te drukken, zal Equinox het individu in staat stellen om respect voor zichzelf krijgen, maar ook voor zijn eigen afkomst en voor de cultuur die hij erfde.

Natuurlijk lopen er wereldwijd al veel dergelijke projecten, met duidelijke resultaten. Sommige daarvan hebben ontegensprekelijk een sociale impact, maar ze stoten op problemen van artistieke aard. De docenten missen de juiste opleiding en beschikken niet over de goede methodes om de kinderen te onderrichten en kunnen dus de muziek niet volop integreren in hun identiteit, hun leefwijze. Het project ‘Equinox’ stelt zich tot doel, onder meer, om een mouw te passen aan dit grote probleem. Met steun van de Muziekkapel Koningin Elisabeth en dankzij een methode die al even experimenteel als doeltreffend is, kan het de sociale effecten vergroten door het niveau van de artistieke realisatie op te tillen.

De opleiding Equinox

Dankzij de betrokkenheid van docenten en jonge musici die de diverse koren begeleiden, kan deze nieuwe kweekvijver van muzikaal talent zich zowel op muzikaal als op menselijk vlak ontplooien. De gestructureerde opleiding van Equinox wil diverse vaardigheden van zijn leden versterken via de muziek: oog voor anderen, geduld, concentratie, kritische zin en respect voor zichzelf en voor elkaar. Dankzij het gevoel erbij te behoren krijgt eenieder de kans om zich als een volwaardig lid van een erkende organisatie te voelen, wat hun zelfbeeld verbetert. Een werkmethode bedacht door een uitzonderlijke artieste, Maria João Pires, en uitgevoerd in een streven naar uitmuntendheid onder de vlag van de Muziekkapel Koningin Elisabeth vormt een kwaliteitslabel voor het Equinox-project.